Handlingar

Upphandling och bygghandlingar
En seriös hantverkare tillika entreprenör uppskattar alltid tydliga bygghandlingar. Som då är hans arbetsbeskrivning på hur uppdraget ska utföras, d v s din önskan som kund hur du vill ha det. Desto tydligare de är, desto bättre blir slutresultatet.

Vid en upphandling i konkurrens på exempelvis den lokala marknaden, får du som kund ett så ”korrekt pris” som möjligt för ditt specifika uppdrag. Förfrågningar hos flera olika entreprenörer offereras på lika förutsättningar. Det blir inga ”päron eller äpplen” vid utförandet av uppdraget, d v s missförstånden minimeras eller försvinner helt i bästa fall. Tydliga bygghandlingar underlättar också prissättningen och planering för hantverkaren. Med ordentligt genomförda bygghandlingar kan man dessutom besiktiga slutresultatet mer korrekt och rättvist. Otydlighet ger bara ”tyckanden och kompromisser” vid ett besiktningsförfarande, och förhoppningsvis utan efterföljande tvist parterna emellan.

Så det finns många fördelar att ha tydliga och anpassade handlingar för bygguppdraget oavsett storlek på den.

Avtal
Upprätta alltid ett skriftligt avtal när du som kund (beställare) anlitar hantverkare, bygg- och installationsentreprenörer m fl.

Ett avtal, en beställningsskrivelse eller ett kontrakt (olika benämningar på samma sak) gynnar båda parter i det långa loppet. Muntliga överenskommelser, eller muntliga avtal räcker inte längre. Ett ”handslag” hör till en svunnen tid är min åsikt, hur väl man än känner hantverkaren. Det även om du fått ett tips av en släkting, eller någon annan person man förlitar sig på. Jag vet att det för någon kanske känns lite besvärande att upprätta ett skriftligt avtal, med den man känner sen år tillbaka eller fått referenser på. Men är nog så värdefull i den stunden man verkligen behöver den.

Jag kan hjälpa er som ”tredje person” med att upprätta ett kontrakt över det ni har kommit överens om med hantverkaren. Den kan vara mer eller mindre omfattande skriven, beroende på omfattningen av bygguppdraget. Dels för att säkerställa att man förstått varandra rätt, men också för att få en skriftlig bekräftelse på startdagen, och en tidpunkt när bygguppdraget är färdigställt. Också ett förtydligande på när och hur du ska betala hantverkaren under byggprojektets gång. Det om det handlar om ett tidsmässigt längre uppdrag (Prestationsbunden betalningsplan). Så min erfarenhet genom åren har blivit att man alltid upprättar ett skriftligt avtal, tumma inte på sådant är mitt råd.

En annan sak att tänka på! Det blir alltid stora olägenheter och störningar i ens boendet när man gör en ombyggnad i familjens bostad, vilket är högst naturligt i exempelvis ett badrum eller ett kök, när man väljer att gör om i dessa bostadsfunktioner. Om det dessutom blir långdraget som skjuter på tidplanen p g a oförutsedda händelse som inte är ovanligt i synnerhet vid ombyggnader. Ställ fortlöpande frågor, håll god dialog med hanverkaren så minimeras störningsmomenten, och ni förstår varandra bättre.

Eller då i ett annat fall, om tidsplanen inte alls följs av hantverkaren av olika anledningar, eller är otydligt skriven vid beställningen av uppdraget eller annat. Då tär det mycket på familjemedlemmarnas tålamod och humör. Så håll dig uppdaterad hela tiden, var engagerad i ditt eget bygge. Om det sen inte blev riktigt som ni hade tänkt er det , och det blev några missförstånd under resans gång?. Eller än värre, om givna löften inte alls har följts av entreprenören. Och att det i sluttampen av byggprojektet ”skär sig” totalt mellan er och hantverkaren, då blir det problem utan ett skriftligt avtal!?

Jag vill inte, och har ingen anledning till att svartmåla någon entreprenör som jag har varit i kontakt med på i orten med omnejd. Flertalet av dem är helsjyssta entreprenörer, som kan förhandla och kompromissa med kunden (beställaren). Men jag vill ändå belysa vikten att vara så tydlig som möjlig i överenskommelsen. En byggentreprenör måste även få en vinst i åtagandena, och han har av naturliga skäl sin syn på saken, allt kan man inte ”bjussa på”. Utan ett tydligt skriftligt avtal blir reglering inte korrekt, och kan i värsta fall leda till en efterföljande tvistelösning. Det är inte roligt att bli tvungen att kontakta ARN (Allmänna reklamationsnämnden) för att få saken prövad. Eller en jurist i allmän domstol efter en uppkommen tvist med sin hantverkare eller vice versa.

Uppstår en konkurs och företaget kommer i obestånd man anlitat!?. Märk väl, allt kan hända under resans gång, upprätta ett skriftligt avtal är mitt tips. Det är en väl investerad ”försäkring” när man bygger. Det är tryggt att ha ”torrt på fötterna” och ha i handen ett dokument, som reglerar förhållningssättet parter emellan om det vill sig riktigt illa.

Kom ihåg! Ingen blir en vinnare i en tvist, båda parter är förlorare, och tro mig jag har upplevt och medlat i sådana fall.

Besiktning
En besiktning gör man efter att hantverkaren (entreprenören) anser sig vara klar med bygguppdraget. Det kan vara i form av en s.k. entreprenadbesiktning (Slutbesiktnnig) vid ett mer omfattande uppdrag. Men det kan också ersättas med en enklare ”avprickning” vid ett mindre bygguppdrag. Viktigt är dock, att man gör en besiktning oavsett hur nöjd eller överens ni är med hantverkaren.

Ni som parter har kanske missat något i avtalet under byggets gång, eller att det har uppkommit nya myndighetskrav eller normer o s v.

Beställaren, uppdragsgivaren (kunden) bör då anlita en opartisk besiktningsman (tredje man) som tar hänsyn till båda parter i avtalet, och som efter förrättningen av besiktningen upprättar ett skriftligt besiktningsutlåtande. I vilka fel och brister antecknas och ska avhjälpas av entreprenören. Besiktningen görs då enbart mot avtalet, bygghandlingarna eller överenskommelsen.  Dels får uppdragsgivaren en bekräftelse på att man fick det utfört enligt överenskommelse, och hantverkaren får sin bekräftelse på att han gjort ett ”fackmässigt arbete” gentemot uppdragsgivaren (kund, beställare).

En reflektion! Under mina år i branschen har jag i några fall märkt att hantverkare har glömt, eller helt enkelt missat vissa delar i sitt åtagande. Det behöver inte vara så att en hantverkare har underlåtit att göra klart några byggmoment, men det är mänskligt att glömma olika överenskommelser man har gjort med beställaren under byggtiden. Som privatperson har man av naturliga skäl inte alltid ”full koll” på alla de olika myndighetskrav som ställs i fråga. Förrättande av en ”besiktning” är då ett verktyg för den slutliga kontrollen.